Hajrulovski Jasmin

Macedonian project coordinator

Phone:  +38973261946
E-mail:
hajrulovski.jasmin90@gmail.com

My name is Hajrulovski Jasmin and
I am a project coordinator in
Macedonia for European Training
and Education Network. Within
the project, my tasks is to manage,
assist and to oversee the progress
of project.

Phone:  +38973261946
E-mail:
hajrulovski.jasmin90@gmail.com

Јас сум Хајруловски Јасмин и сум координатор за проектите во Македонија за Европската мрежа за тренинг и едукација. Во рамките на проектот моја задача е да го менаџирам, асистирам како и да го надгледувам одвивањето на проектот.

I am on my master studies on the study program Monetary Economics Finance and Banking on the University “Ss. Cyril and Methodius” in Skopje, Republic of Macedonia, and I have a bachelor degree from the faculty of Economics on Financial Banking and Tax Management department on the European University Republic of Macedonia. Currently, I am working in Halk Bank at position Officer for banking operations in Skopje, where I live since 2009. I am communicative and a dynamic person that has a desire for facility travel in Europe acquainted with a new culture.

If you would like to participate at
or have any questions about
mobility program ERASMUS Plus,
you can freely contact me by the
phone or e-mail.

Јас сум дипломиран економист при Европски Универзитет на смерот Финансиско Банкарски и Даночен Менаџемент, а моментално магистрирам на смерот Монетарна Економија, Финансии и Банкарство при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Моментално работам во Халк Банка на позиција Референт за банкарски операции во Скопје, каде и живеам од 2009 година. Јас сум комуникативна и динамична личност која има желба да го олесни патувањето во Европа како и спознањето на нови култури.

Доколку сакате на учевствувате
или имате било какви прашања
во врска со програмата за
мобилност Еразмус плус,
слободно може да ме
контактирате на телефон или по
електронска пошта.