Ing. Edina Bodnár

European Training and Education Network
Coordinator

Phone: +421 907 475 261 E-mail: tothova.edina@gmail.com My name is Edina Bodnár. In 2015 I established my organization called Ignis plus, n.o which provides professional support in implementation of projects for Hungarian and Slovakian vocational schools applying for the programme of Erasmus +. I studied at the Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnology at the Technical University Košice. I have a very good connection with the members of the ETEN group, so I have decided to work with them in a long term cooperation. I believe that a traineeship spent abroad can contribute to the development of the professional skills and last but not least it enhances the chance for getting a better job.

Phone: +421 907 475 261 E-mail: tothova.edina@gmail.com Volám sa Edina Bodnár. Bývam vo východnej časti Slovenska. V roku 2015 som si založila neziskovú organizáciu s názvom Ignis plus, n.o., ktorá poskytuje hlavne odbornú pomoc pri organizovaní a manažovaní zahraničnej odbornej stáže pre stredné odborné školy na Slovensku a v Maďarsku v rámci programu Erasmus+. Študovala som na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií na Technickej univerzite v Košiciach. Mám veľmi dobrú spoluprácu s organizáciami ETEN a preto som sa rozhodla naďalej, dlhodobo spolupracovať s členmi ETEN. Som presvedčená, že užitočná zahraničná prax je najlepšou možnosťou na vývoj profesionálnych zručností ako aj na lepšie uplatnenia sa na trhu práce.

MA Denisa Lakatošová

European Training and Education Network
Coordinator

Phone: +421905296070
E-mail:
denilakatos@gmail.com ignisplus2015@gmail.com  

I live and work in Eastern Slovakia in Velké Kapusany city. I graduated at the Corvinus. University of Budapest as Teacher of Economics (Commerce and Marketing). From 2002 I deal with writing, implementation and management of national and cross-border projects. Experiences gained from this time I use now as an ETEN and Ignis plus, n.o. colleague.

Phone: +421905296070
E-mail:
denilakatos@gmail.com
ignisplus2015@gmail.com

Žijem a pracujem vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa nachádzajú na východnom Slovensku. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pedagogického zamerania som získala na Univerzite Corvinus v Budapešti ako učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy – vyučovanie ekonomických predmetov. S písaním, realizovaním a manažovaním domácich a cezhraničných projektov sa zaoberám už 14 rokov. Získané skúsenosti zužitkujem v súčasnosti ako spolupracovníčka organizácie Ignis plus, n.o. a ETEN.

Ing. Klaudia Szaxon

European Training and Education Network
Coordinator

Phone: :+421 944 055 930 E-mail:  ignisplus2015@gmail.com claudia.tothova@gmail.comm  

My name is Klaudia Szaxon.
 I studied on the Faculty of Economy of the Technical University of Kosice. I worked in the banking sector, and now I am working as an economist. As a member of the ETEN group I am specifically a member of the Ignis plus, n.o. team as a project coordinator. I am very happy that I am a member of this team and that I can help to schools and students to realize the Erasmus+ program. We can give the opportunity to a lot of students to have new experiences during their traineeship abroad.

Phone: +421 944 055 930 E-mail: ignisplus2015@gmail.com claudia.tothova@gmail.com  

Moje meno je Klaudia Szaxon. Študovala som odbor Financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej fakulte Technickej Univerzity v Košiciach. Určitú dobu som pracovala v oblasti bankovníctva a teraz pracujem ako ekonómka v jednej miestnej firme. Ako člen skupiny ETEN som konkrétne členom tímu Ignis plus, n.o. ako koordinátorka projektov. Som veľmi rada, že môžem byť súčasťou tohto tímu, pretože vďaka tomu môžem pomôcť školám a študentom pri realizácií Erasmus+ programu, a môžeme prispieť k tomu, aby študenti získali počas zahraničnej stáže nové skúsenosti a zážitky.

INTRODUCTION: The numerous years of professional experience encouraged the founder to form her own organisation, which deals with organizing traineeships for foreign and domestic students, organizing postgraduate and adult education courses, cultural, regional development oriented professional conferences, and preparing projects. The organisation was based in the eastern part of Slovakia. Thanks to her previous professional experience the founder has broad and extensive relationship with multinational companies based in Kosice and Bratislava. The organisation performs non-profit activity with volunteers such as teachers, economists, linguistic lecturers, engineers, electrical technicians, psychologists, entrepreneurs. The wide range of professions of the members ensures that they can provide traineeship for students on the highest level of quality. The members, tutors and partners are fluent in at least one foreign language, and the linguists are able to communicate in 5-6 foreign languages. Due to long-term experience and friendly relationships they work precisely, accurately and effectively to ensure the satisfaction of the groups. They take into consideration the priorities that are specified by the EU, the general objectives of the ERASMUS+ program, the goals and the expected learning results/outcomes of the foreign schools in all cases. The founder of the organisation is an economist having a university degree in the field of pedagogy and economics of renewable energy resources.
PREDSTAVENIE: Početné roky odbornej praxe zakladateľa viedli k rozhodnutiu vytvoriť si vlastnú organizáciu, ktorá sa zaoberá organizovaním stáži pre zahraničných a tuzemských študentov, organizovaním postgraduálneho vzdelávania a kurzov pre dospelých, organizovaním odborných konferencií orientovaných na kultúrny a regionálny rozvoj a prípravou projektov. Organizácia bola založená vo východnej časti Slovenska. Vďaka predchádzajúcej praxe má zakladateľ široký a rozsiahly vzťah s nadnárodnými spoločnosťami so sídlom v Košiciach a Bratislave. Organizácia vykonáva neziskovú činnosť pomocou dobrovoľníkov, ktorými sú učitelia, ekonómovia, jazykový lektori, inžinieri, technici, psychológovia, podnikatelia. Široká škála profesií zabezpečuje, že organizácia vie poskytnúť stáže pre študentov vo veľmi vysokej kvalite. Členovia, mentori a partneri plynule ovládajú aspoň jeden cudzí jazyk, a jazykový lektori sú schopní komunikovať 5 -6 cudzími jazykmi. Vzhľadom na dlhodobé skúsenosti a priateľské vzťahy dobrovoľníci pracujú precízne, presne a efektívne, aby zabezpečili 100% spokojnosť skupín. Berú do úvahy priority, ktoré sú špecifikované Európskou úniou, všeobecné ciele Erasmus+ programu, ciele a očakávané výsledky zahraničných škôl. Zakladateľ organizácie je ekonóm, s vysokoškolským vzdelaním v oblasti pedagogiky a ekonomiky obnoviteľných zdrojov energie.